Ferran Calderon for Shiseido Men

Photo: Nicolas Valois

Posted on April 25, 2012